pic1
سوئیچ های ایمنی
0برای اخذ قیمت تماس بگیرد

درباره سوئیچ های ایمنی

درباره محصول

در یک سیستم آسانسور تعدادی میکروسوئیچ وجود دارد که در مکان های مختلف این سیستم مانند :گاورنر،پاراشوت، اضافه بار، نصب شده است. میکروسوئیچ ها در آسانسور، برای جلوگیری از برخورد کابین با کف چاهک آسانسور و همچنین برخورد آن با سقف چاه آسانسور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

می توان به برخی از این سوئیچ ها برای نمونه اشاره نمود:

 :DOشستی با کنتاکت همیشه بسته برای باز کردن در اتوماتیک کابین وقتی که در حال بسته شدن است.
 :DCشستی با کنتاکت همیشه باز برای بستن در اتوماتیک کابین وقتی که باز شده و زمان توقف در طبقه هنوز تمام نشده است.