pic1
ایمنی قفل
0برای اخذ قیمت تماس بگیرد

درباره ایمنی قفل

درباره محصول

قفل دربی که در طبقه جداکنندۀ راهرو از چاهک قرار دارد، بر روی درب نصب خواهد شد. در حقیقت، باز شدن درب آسانسور در صورتی که آسانسور دقیقاً در پشت آن قرار نگرفته باشد و یا به قولی باز شدن درب آسانسور قبل از رسیدن به طبقه، اتفاقات بسیار بدی را ممکن است رقم بزند. زیرا افراد با تصور اینکه کابین آسانسور پشت درب قرار دارد، از آسانسور خارج میشوند و به داخل چاهک سقوط میکنند.

قفل درب آسانسور، مکانیزمی دارد که تنها در مواقعی که کابین دقیقاً پشت درب قرار گیرد باز خواهند شد و با انتقال فرمان، ابتدا درب طبقه مجدداً قفل شده و کابین به سمت بالا یا پایین جابهجا میشود. با توجه به حساسیت بسیار بالا و ویژهای که قفلهای درب آسانسور برای محافظت از افراد دارند، در جلوگیری از افتادن در گودال، جلوگیری از حرکت آسانسور هنگام باز شدن درب، و