رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر ملک محمدی – شیخ بهایی -سیستم تک فاز
2 picx آسانسور مسافربر GMYآقای تیر افکن -گیرلس
3 picx آسانسور مسافربر GMYآقای داوری -گیرلس
4 picx آسانسور مسافربر GMYآقای موحد شهرک غرب -گیرلس
5 picx آسانسور مسافربر آقای حق دوست: سعادت آباد بلوار دریا خ گلها توحید یکم پ 78
6 picx آسانسور مسافربر پروژه های معرفت بیش از 30 دستگاه