رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر بدون موتورخانه -MRL تهرانی دولت
2 picx آسانسور مسافربر MRLدانایی -دیرین
3 picx آسانسور مسافربر MRLآقای افشار -باغ فیض خیابان 22 بهمن روبه روی مهد کودک ایمان -روم لس -
4 picx آسانسور مسافربر MRL رضایی -یوسف آباد
5 picx آسانسور مسافربر MRL دکتر قدیمی -رودهن
6 picx آسانسور مسافربر گیرلسGMYآقای رامیز