رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر بانک مهر اقتصاد چراغ برق خ ملت پلاک 4
2 picx آسانسور مسافربر بیمارستان نجمیه
3 picx آسانسور مسافربر ضد انفجار مجتمع پتروشیمی کرمانشاه
4 picx آسانسور مسافربر ضد انفجار مجموعه سیما هگمتانه
5 picx آسانسور مسافربر آقای شیرازی دلیجان
6 picx آسانسور مسافربر پروژه فالح زاده