رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر آقای سالاری روبه رو شرکت بازرسی مهندسی
2 picx آسانسور مسافربر مهندس دانایی شمشک 9 توقف
3 picx آسانسور مسافربر مهندس محمدی وفا شهریار 9توقف
4 picx آسانسور مسافربر مهندس صلواتی فیروزکوه 3 دستگاه _ 5 توقف
5 picx آسانسور مسافربر مهندس نصیری میدان خرایان 7 توقف
6 picx آسانسور مسافربر دکتر حدادی نارمک 5 توقف