رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي خرید
1 picx پیچ مهره آسانسور درباره پیچ مهره آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
2 picx سنسور طبقات آسانسور درباره سنسور طبقات آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
3 picx سوئیچ های ایمنی درباره سوئیچ های ایمنی لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
4 picx فتوسل نقطه ای آسانسور درباره فتوسل نقطه ای آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
5 picx فتوسل پرده ای آسانسور درباره فتوسل پرده ای آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
6 picx جعبه رویزیون معمولی آسانسور درباره جعبه رویزیون معمولی آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه