رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي قیمت
1 picx آژیر آسانسور درباره آژیر آسانسور لوازم راه اندازی 0
2 picx دیکتاتور(آزام بند) آسانسور درباره دیکتاتور(آزام بند) آسانسور لوازم راه اندازی 0
3 picx اورلود دیجیتال زیرکابینی درباره اورلود دیجیتال زیرکابینی لوازم راه اندازی 0
4 picx اورلود دیجیتال سیم بکسلی درباره اورلود دیجیتال سیم بکسلی لوازم راه اندازی 0
5 picx فنر درب لولایی آسانسور ذرباره فنر درب لولایی آسانسور لوازم راه اندازی 0
6 picx وزنه تعادل آسانسور درباره وزنه تعادل آسانسور لوازم راه اندازی 0