رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي قیمت
1 picx سنسور طبقات آسانسور درباره سنسور طبقات آسانسور لوازم راه اندازی 0
2 picx سوئیچ های ایمنی درباره سوئیچ های ایمنی لوازم راه اندازی 0
3 picx فتوسل نقطه ای آسانسور درباره فتوسل نقطه ای آسانسور لوازم راه اندازی 0
4 picx فتوسل پرده ای آسانسور درباره فتوسل پرده ای آسانسور لوازم راه اندازی 0
5 picx جعبه رویزیون معمولی آسانسور درباره جعبه رویزیون معمولی آسانسور لوازم راه اندازی 0
6 picx جعبه رویزیون کارکدک آسانسور درباره جعبه رویزیون کارکدک آسانسور لوازم راه اندازی 0