رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي خرید
1 picx ایمنی پاراشوت درباره ایمنی پاراشوت لوازم ایمنی   خرید از فروشگاه
2 picx تابلو سه فاز درباره تابلو سه فاز لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
3 picx داکت آسانسور ذزباره داکت آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
4 picx سیم برق آسانسور ذرباره سیم برق آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
5 picx کابل شو درباره کابل شو لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
6 picx خرطومی آسانسور درباره خرطومی آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه