رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي خرید
1 picx موتورهای گیرلس درباره موتورهای گیرلس موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
2 picx موتور گیرلس SICOR درباره موتور گیرلس SICOR موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
3 picx موتور گیرلس آکیش ترکیه ذرباره موتور گیرلس آکیش ترکیه موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
4 picx موتور گیرلس EKER درباره موتور گیرلس EKER موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
5 picx موتور گیرلس WEBER درباره موتور گیرلس WEBER موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
6 picx موتور گیرلس ZIEHL ABEGG درباره موتور گیرلس ZIEHL ABEGG موتور گیرلس   خرید از فروشگاه